tim harford adapt pdf

Problém nepedstavují sami experti, ale svt, v nm pebvají svt, v nm pebváme my vichni kter je píli sloit na to, aby ho kdokoli mohl úspn analyzovat.
Pár z nich vak bylo schopno trochu plavat.
Jestlie tedy soud njakého experta pedstavuje v naí komplexní, neustále se mnící lidské spolenosti tak omezenou pomoc, co meme dlat, abychom vyeili problémy, kterm elíme?Dokonalost, pokud ji tito dva autoi opravdu objevili, kdy studovali firmy jako Atari nebo Wang Laboratories, se zdá bt velmi pomíjivou.(Zdaleka nejhorím asem pro titánské convert scanned pdf to editable word korporace byl rok 1968, kdy est z nich vyhynulo.) Ormerod poté obrátil svou pozornost k mnohem vtí databázi, v ní byly wwe raw 2013 game torent tpb informace o meních americkch korporacích, které ji zanikly, a to z kadého státu Unie a z kadého sektoru.Odtud je jediná moná cesta smrem nahoru.Údolí adaptujte_se_dd 2410/21/13 2:51 PM 25 reprezentují patná eení, vrcholky naopak ta dobrá.Ptát se, pro tolik firem v souti podlehne, je toté, jako ptát se, pro se do olympijského finále dostane tak málo atlet.Adaptujte_se_dd 1410/21/13 2:51 PM 15 Tuto skutenost moná nejlépe ilustruje jeden mimoádn, dvacet let dlouh vzkum, 7 kter v roce 1984 zahájil mlad psy - cholog jménem Philip Tetlock.Tetlock se snail definovat kvalitu jejich expertních soud, a proto je poádal, aby udlali konkrétní, kvantifikovatelné pedpovdi zmínní odborníci mu dohromady museli odpovdt na 27 450 otázek a pak ekal, zda se skuten vyplní.What is more, to the extent that lowering costs shields individuals from bearing losses, there is concern that while more experiments may occur, the pressure to make them work will be diminished.V nja - kém ekosystému by druh pípad pedstavoval tvory, u nich existuje vyí pravdpodobnost peití a reprodukce.Je symbolem nepirozenosti a sloitosti naeho svta, ale také symbolem pekáek, které ekají na ty, kdo by tuto situaci chtli zmnit.Proces, kter je produkuje, se tém blí zázraku, a vbec není tak snadn, jak si obvykle myslíme.A u se jedná o boje s muslimskmi fanatiky v ulicích iráckch mst, nebo o vbuch ropné ploiny, nejlepí je prbn se adaptovat na neustále se mnící podmínky tedy nikoli plánovat, ale improvizo - vat, pracovat v terénu a postupovat radji po malch krcích.V biologické evoluci zahrnují taková eení fotosyntézu, dv oi a mateské mléko.Takovéto kompromisy byly nevyhnutelné.V daném okamiku na ní Google úspn surfuje a neustále upravuje svou strategii, aby zstal na jejím hebenu nebo tsn.Jejich práce Hledání dokonalosti jim po zveejnní vynesla velké uznání kritiky a Peters se díky ní stal jednou ze svtov nejuznávanjích autorit v managementu.Let, pedtím ne media tools professional v5.0 se vrhl na podnikání v oblasti vizuálních efekt, produkoval pohyblivé obrázky, které byly sice mnohem primitivnjí, ale uritm zpsobem také mnohem zajímavjí.Chce-li spolenost peít a vytváet zisk, neme bt jen dobrá, musí patit mezi nejlepí.Adaptujte_se_dd 29 10/21/13 2:51 PM 30 Stejn závr vyplvá z Tetlockovy studie spolehlivosti expert - ních prognóz a z historie dokonalch spoleností, které tak asto zbloudí: jsme jednodue slepjí, ne si myslíme.
Adaptujte se, tim, harford, adaptujte se, pro úspchu vdy pedcházejí nezdary.
Tetlockv vzkum prognostickch schopností expert vak naznauje, e vrcholky s njakou jinou podnikovou strategií jsou sice nkdy adaptujte_se_dd 25 10/21/13 2:51 PM 26 viditelné, ale manaei je zahlédnou vdy jen na okamik, jako skrze tké mraky.