game truc thang chien dau 2

Sharp, pháo th ca Bit i Bravo.
Dum Dum Là robot mang pháo n t sát thuc quân i cui, có sc tn công vào loi mnh nht trong game bù li giá cc t mà ch dùng c.Thick là biu tng sc mnh c bp ca nhóm A thuc Bit i Bravo.Bn có th tham kho và ti các phiên bn khác ca game: Beach Head Desert War, mt s tính nng mi trong Beach Head 2002.Liên h Qung cáo,, google.Ngoài GameSpy Arcade, vic kt ni có th c thc hin qua mng LAN hoc thông qua mt kt ni trc tip gia nhng ngi chi.Các công trình c chia thành hai loi là to lính gm nhà chính, nhà lính, nhà xe và phòng th bo v cn c gm các súng phòng không, tháp canh, lô ct và cht rào km gai.Binh nhì Hoover, lính dò mìn ca Bit i Bravo.Ngi chi s dng các ngun tài nguyên xây nhà và to lính.Dáng v ca Scorch không có v gì là ngi anh hùng.Nha do loi xe ben (Dump Truck) khai thác c ly t các vt dng hàng ngày nh da bay, tô ng thc n cho chó và các loi chi khác.Ngoài lính b binh và lính ném lu n còn thêm mt s loi lính c bit khác gm lính dò mìn, lính bn ta, lính i liên, lính bazooka và lính pháo.Sniper Là loi lính bn ta thuc quân i hai, s dng súng ngm có kh nng tn công tm xa nht so vi các loi lính khác nhng tc bn chm.6 Mt bn sao ca GameSpy Arcade c ính kèm theo game.Ngay advanced 2d game development source code ti ni ây, Blintz t mình rào chn c th trong pháo ài ca hn buc quân Green phi tràn vào tng c hn ra ngoài.Advanced Tank (c hai) (Tng ci turbocad deluxe 20 manual tin) Mobile Radar (c hai) (Raa c ng) Radar Jammer (c hai) (Raa nhiu âm) Missile Launcher (c hai) (Xe phóng tên la) Mobile Anti Aircraft Defence (c hai) (Xe phòng không c ng) Fake Advanced Tank (c hai).Grenadier Là loi lính ném lu n thuc quân i u keygen sony acid pro 7.0 có sc tn công khá hn Grunt chút nhng có hiu ng ánh lan.Các cuc không kích quy.Beach Head 2002 c ánh giá là mt phiên bn nâng cp tuyt vi ca ta game tiêu dit xe tng Beach Head 2000 vi nhng ci tin v nhim v, v khí, k thut chuyn ng.Khi u game, Sarge c h tng bi các thành viên ca bit i Bravo vi nhim v bo v sân trc chui vào sân vn phá hy mt cái èn vn và dn u mt cuc tn công vào ca trc do quân Tan.
Gii thiu, beach Head 2002 - Game bn xe tng.